Collection of Jānis Sedols in Bārta

0074-Janis-Sedols-5-0104
TranscriberInga Tapiņa
Completed
Accepted
Updated2021-11-25 20:15:17
Transcription (text)noliek uz galdu, sasta visi apkārt un meklē kalenderē meitenei vardu. Es jau smējos, vai tad kalendere meitenei būs krustmāte, Izmekleiši kādus tur divus vai trīs vardus, es jau neatceru un nevaru izsaukt vardus, bet vienu atceru tas bijis Ortele. Un krustumātes, kas bernu nesuse un kas turejuse pie kristišanas, kurus mācitajs pieraksta par bērna kūmam, tās vardi neviens nev bērnam dots. Ja man vajadzetu iet krustubās par krustumāti un manā vardā bernu nekristiru, tad es teiktu. Ja jūs no kalenderes bernam vardu gribat dot, tad lai ari kalender jums bernu nes un krusti, un lai kalendere ir bernam par krustumati, un pate būtu par durvim laukā un ietu mājās".

1557

Krusrumātes pādem šķinkojušas senāk ka jau kuŗa pēc iespējas, ir šķinķots villānes, cita dvieli (rakstits audeklis jeb peņķalis) Veclaiku sudraba rubli to jau gandrīz katra krustumāte pagādajuse, ko pādei dot.

Kristibu dziesmas no I.Pūsen

1558

Metat pāditi lidzenu naudu,
Lai aug pāditi līdzeni zobi

1559

Kalabada mūs pādite
Šodien brēca baznicā
Vai vardinis nepatika,
Vai netika nesataja
Tas vardinis gan patika,
Nesataja nepatika
Nesataja nepatika,
Sapelejis sudrabinis (saktes)

1560

Es savu pāditi pusplāna dīdu
Lai mana pādite pus gada staigā

1561

Ai jali mani zaļi svarki,
Plandaties, plandaties
Sen bijāt gulejuši
Šo dieniņu gaididami

1562

Šķinka, Dieviņ, tai pāditi
Es tai nieka nešķinķāšu
Škiņķā viņi kaltus ratus,
Sešus bērus kumelinus

Beigas.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFrequently asked questions

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.