Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaVaida
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-07-12 16:52:56
Atšifrējumsšot šam darbus. Viņa nopūtuses smagi un noteikuse, labprat to tevim būtu izdarijis, bet skaidri pate nezinu ko viņš tev dos darīt. Skaidri neko pateikt nevaru, bet atnāc rītu no rīta, tād tev izstāstīšu visu no viena gala līdz otram galam. Dēls papurinājs galvu un neko neteicis aizgājis projām. Ap pusnakti atnācis velns un prasijis savam meitām, vai te esot kāds bijis. Ne te neviens švešnieks nesot bijis. Ja bet pēc smakas liekoties ka te kāds esot bijis. Velti šis ošņājot ja gribot lai izmeklējot visas malu malas neko te neatradīšot. Velns apmierinājies un tūlīt licis pilnu mieru. Uz kādu reizi velns sācis stāstīt ka šam esot tāds puisis, kuram varot dot kādus darbus vien gribot viņš visu padarot.. Šis gribēt dabūt viņa dvēseli, bet nekādi pie tās nevarot tikt. Nu vai ši nevaretu palīdzēt izgudrot tādu darbu, kuru viņš nevarētu padarīt un tad šam tūlīt viņa dvēsels paliktu. Šis domājot šas visas tris pārvērstu par ķēvēm un likšot pie lielā ozola šas ganīt, bet bet šas laiku esot gudrs un tur nemaz nestāvot, bet bēgot uz visām pusēm tā ka viņš nemaz nevarot noganīt. Nu vai nevarot kaut ko citu labāk izdomāt. Domājs domājs velns, bet neko nevarējs izdomāt noteicis, kā nekas labāks šam pratā tagad nenākot. Rīta ar mazu gaismiņu šās visas trīs par ķēvem būšot pie lielā ozola. Nepaticis gan, bet neko nevarējs darīt. Velns izrunājies aizgājis tūlīt atpakaļ uz pili un apskatijies vai puisis guļot. Guļot gan. Mudīgi ielīdis savā istaba un apgulies. Dēls atkal bijis visu laiku nomodā, ka velns aizmidzis, tā viņš tūlīt piecēlies klusi izgājis no istabas un klusi aizgājis uz skaisto pili. Pūķi viņu ieraudzijuši jau pa gabalu pazinuši un aizmukuši kliegdami. Dēls iegājis iekšā un atradis visas meitas gulam, viņš uzmeklējis vecāko meitu piecēlis un jautājs, lai pastāstot kas šam šodien būšot jādara. Viņa domājuse labu brītiņu izpalīdzēt puisim vai ne. Viņš bijis tik skaists ka neko ļaunu viņam darīt nevarējuse iedomāt. Viņa mudīgi paņēmuse kamoltiņu ar dziju un to iedevuse teikdama. Šam šodien pie līelā ozola būšot trīs melnas ķēves jāgana, bet viņas visas lūkošot no šā aizmukt projām. Lai apvelkot tikai dzijas apkārt un pāri dzijai neviena neiešot un šis mierīgi varešot visas noganīt. Kad šam visas būšot javed mājās, tad gan viņas uz reizi šākšot trakot, bet lai šis labi saperot ar pīladžu kuju tūlīt visas palikšot mierīgas un tad šis varēšot ar visām darīt ko vien gribēšot, jo neviena vairs pretī neturēšoties. Mudīgi lai šis ejot uz māju projām, jo pats velns ar
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu