Collection of K. Kārkliņš

File
1239-K-Karklins-02-0050
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-03-19 13:38:32
Updated2023-03-19 13:51:39
Transcription (text)

1377

Aug liepina kalniņāi,
Zelta lapas galotnēi,
Es uzaugu pie mahmiņas,
Galwā zelta wainadzinis.

1378

Es to sawu wainadziņu
Cieti liku galwiņāi
Lai wehjiņis pahri puhta
Wisas ļauzchu walodiņās

1379

Mirdzet mirdzi lielu tahļu,
Mana zelta wainadziņi,
Lai atjahja tahla tautas,
Pahrrobezchu tehwa dehli.

1380

Kam skaniet juhs druhmajie zwaņi
No augstajiem tempeļiem schurp!
Par welti juhs aiciniet mani,
Par welti es ne = ieschu turp.

Jo druhmas ir baznicu telpas, -
Tās tumsibas pliihwuris sedz;
Tur brihwajam kruhtim truhkst elpas, -
Prahts, domas un juhtas tur zuhd.

Gan sludina cienigie tehwi
Un Kristus mahcibas pauzch,
Bet paschi tie mihle tik sewi,
Kas nabags lai akmeņus grauzch...

Bez darba un maizes daudz klejo
Un ruhktajas asaras lej,
Bet resnie pa tumsu tik zwejo
Un slepeni bahrzdās sew smej.

Nahc ahrā, kur pukes zied laukā
Un zahlite mihligi sweic,
Kur strautiņi burbulo grawās -
Un nahkoscho waldnieku sweic!

Nahc ahrā pie spehcigas dabas -
Un izraudies nospiesta sirds.
Kas cietis un cihnijies gruhti,
To spehciga daba sche spirdz.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs