Collection of K. Kārkliņš

1239-K-Karklins-02-0049
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-03-19 13:14:10
Updated2023-03-19 13:38:28
Transcription (text)

1364

Sehd Jahniti krehslināi,
Zaļozola lapiņās,
Zaļozola lapiņās
Aboliņa ziediņōs.

1365

Lihgojiet Jahņu naktī,
Lai aug muhsu kahpostini -
Lai aug muhsu kahpostini,
Ka Jahnischa cepurite!

1366

Kas tur spihd kas tur wiz,
Istabiņas dibenā?
Jahņa mahtes zihzchu rotas -
Tahs tur spihd tahs tur wiz...

1367

Jahnits stahwej kalniņā
Zahļu nasta mugurā,
Nahc Jahniti lejināi
Dod manami telitemi.

Rigā nakti pahrgulejschi,
Cehsīs tura brokastiņas;
Westienā iejahjuschi,
Kumeliņus ehdinaja.

Tur apmirka Jahnischami
Sudrabiņa kamzoliņi -
Sudrabiņa kamzolini,
Raibajiemi ielokiem.

Rigā ehda brokastinas,
Koknesēi launadziņu,
Behrzonē wakarinas -
Sche naksninu pahrgulej

1369

Jahņa mahte behdajasi,
Daudzi nahca Jahņu behrni
Nebehda Jahņa mahte -
Wisi nahca paehduschi.

1370

Es uzliku Jahnischami,
Zaļozola wainadzinu:
Lai Diews dodi Jahnischami
Labas bites ozolā.

1371

Jahnits sehdej ozolā,
Jahņu behrni pazarēs...
Kahp Jahniti no ozola -
Wedi behrnus istabā.

1372

Jahnu mahtei zihzchu bruntschi
Lahdite salociti.
Tos uzvilka Jahna nakti
Jahņa behrnus mielodama.

1373

Sieru, sieru Jahna mahte,
Tew bij gowis laidarāi,
Alu, alu Jahņa tehw's,
Tew bij miezchi tihrumāi.

1374

Jahņa mahte sierus sehja
Dewiņiem stuhrischiem
Schim stuhritis tam stuhritis
Man pats siera widucitis

1375

Wisi zied izziedeja
Papardite neziedeja
Ta ziedeja Jahņu nakti
Sudrabiņa ziediņiemi.

1376

Sen gaidita, sagaidita
Iraid lihgsma Lihgas nakts.
Darwas mucas kokos wilktas
Iekurtas jau ugunis

Lihgas behrni lihgodami,
Baru bariem pulcejas,
Noliek sawas lihgas dziesmas
Uz tiem Lihgas altariem.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.