Collection of Pēteris Birkerts

File
0855-Peteris-Birkerts-11-0027
Transcriberedvards.jansons
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-12-03 12:07:08
Updated2023-12-18 22:31:58
Transcription (text)Teic. Ieva Krastiņš, 56.g. Ungurmuižas pag. Žagaru m.

8849

Sēju rudzus, sēju miežus,
Auzas sēju beidzamās.
Rudzu miežu klaipu glaudu,
Auzas glauda kumeliņu.

8850

Tautu dēls man prasīja,
Vai māk vērpt, vai māk aust.
Vai tu māki, tautu dēls
Cūkām sili iztaisīt.

8851

Tik ar vienu, tik ar vienu,
Bagātības nevajaga.
Viens krekliņš mugurā,
Otris sārmu kubulā.

8852

Malu, malu, ko es malu,
Sava vira bikses malu.
Piesagriez, tu vīriņ,
Kā saulīte debesīs.

8853

Kāzas lielas, kāzas manas,
Kāzas mani izpostīja.
Panāksnieki apēduši
Apzeltītu kuceniņu.

8854

Lini, lini, linot gāju
Svešajā tīrumā.
Tur palika lini mani,
Tur es pati linotāja.

8855

Puķe ,puķe, roze, roze,
Kur palika magonīte,
Magonīte ietecēja
Klinģerīšu dārziņā.

8856

Es maitiņa malti gāju
Kābitīte dziedādama.
Zelta man bira sijājot,
Sidrabiņš niekojot.

8857

Sidrabota mātes maita
Staigā ceļu prasīdams.
Es puisītis, palaidnītis,
Ieveš tautu klētiņā.

8858

Liela bēda, mani māca
Tautu druvu daejot.
Bēda bija kā dzīvošu,
KA apģērbšu arājiņu.

8859

Karavīri karā gāja,
Rauduvīte ezerā.
Rauduvīte balināja,
Karavīra zobentiņu.

8860

Iešu, iešu, kur es iešu,
Ieš uz māti ciemoties.
Sanem mani māmuliņa,
Kuru dienu nogājusi.
Šis celiņš, tas celiņš
Nav manis ejamais.
Šī mamiņa, tā māmiņa,
Nava mana māmuliņa.

8861

Baltus autus kājā āvu,
Melni kļuva nēsājot.
Labu ļaužu bērniņš biju,
Slikts paliku dzīvojot.

8862

Kam šie sirmi, kam šie bēri
Aplokā viļājās,
Tie tētiņa kumeliņi,
Ko vakar glabājām.

8863

Vakar tēvu glabājām,
Šodien mantu dalīsim.
Citam pīpe, citam maks,
citam tēva kažociņš.

8864

Nevar vairs, nevar vairs,
Jau varīte pievarēta.
Nevar vairs birzi līst,
Jākar cirvis vadzītī.

8865

Dzied ar vienu dziedājumu,
Vakarēju sākumiņu.
Brauc ar vienu braukumiņu,
Rīgā jūgtu kumeliņu.

8866

Garām gāju rudzu lauku
Visas vārpas līgojās.
Tur mums būs, līgaviņ,
Tīras maizes gabaliņš.

8867

Mātes vaina, mātes vaina,
Lopiņš būšu ne cilvēks.
Visa mana pavēdere
Lopu spalvu pieaugusi.

8868

Māte mani nomazgāja,
Mazu baltu puiškeniņu.
Atstājusi melnumiņu
Vēderiņa galiņā.

8869

Roku roka mazgājās,
Kas mutīt, tev mazgās.
Māsa māsu mīlējās,
Kas, bāliņ, tev mīlēs.

8870

Gluda galva, balta mute,
Es neņemšu tās meitiņas.
Iziet diena glaudoties,
Otra muti mazgājot.

8871

Piegulnieki, bāleliņi,
Redzējāt man telīti.
Pati melna kā vabule,
Baltums astes galiņā.

8872

Lītiņš līt nemācēja,
Mirdzināt mirdzināja.
Tautas rāt nemācēja,
Bārenīti rūdināja.

8873

Lītiņam nolījot,
Sedžu baltu villainīti.
Tautiņām atjājot,
Sauču savu bāleliņu.

8874

Pērkonīši, pieci brāļi,
Ko tā jsu māte dara.
Māte pina smalkus sietus,
Smalki lieti jāsijā.

8875

Tu, pupin, raibacīt,
Tavu skaistu vainadziņu.
Es bagāta mātes meita
Man tik skaista gan nebij.

8876

Raibas vien man telītes,
Balta patiganītāja.
Ciema gani ganīdami
Uz manim raudzījās.

8877

Sētā dzinu raibas govis
Dubļaināmi kājiņām.
Uz avotu dzirdīt dzinu,
Lai kājiņas nomazgā.

8878

Es saviju vainadziņu,
Raibu puķu trejdeviņu.
Kas uzrezi atminēs,
Tas būs mans arājiņš.

8879

Dodiet man padomiņa,
Man vajag padomiņa.
Ļauna vārda nedodiet,
Ļauna vārda navajag.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs